اطلاعات مناقصه/مزایده
 موضوع  فراخوان ارزيابي پيمانکاران سامانه فتوولتاييک  شماره  1397-003
 توضیحات
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/07/28 تا تاريخ 1397/08/02
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.