اطلاعات مناقصه/مزایده
 موضوع  واگذاري عمليات تست وبازرسي ( نظارتي ، موردي و روتين )و اصلاحات پس از تست (روتين و موردي )مشترکين عادي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت دستمزدي به پيمانکار  شماره  1397-002
 توضیحات
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1397/07/14 تا تاريخ 1397/07/18
 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.