مناقصات و مزایده ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات دانش بنیان
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست مناقصات خرید داخلی
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    واگذاري برون سپاري عمليات نگهداري و بهره برداري از شبکه توزيع برق و روشنايي معابر و ارائه خدمات به مشترکين و متقاضيان برق در محدوه برق اقباليه به پيمانکار ۹۸/۳۳ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۲    واگذاري قرائت ،وصول مطالبات مشترکين عادي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت رکوردي به پيمانکار ۹۸/۳۲ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳    واگذاري امور نقليه حوزه ستادي و امور هاي اجرايي شرکت توزيع برق استان قزوين به پيمانکار ۹۸/۳۱ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۴    واگذاري عمليات نگهباني حوزه ستاد ،انبار مرکزي ،بوئين زهرا ،تاکستان ،امور برق قزوين جنوب و امور برق آبيک به پيمانکار ۹۸/۳۰ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۵    واگذاري عمليات نگهباني امور هاي اجرائي محمديه ،قزوين شمال،مينودر ،آوج و البرزبصورت حجمي (شيفتي ) به پيمانکار ۹۸/۲۹ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۶    خريد 20دستگاه تابلو کنترل سکسيونر هوايي و مودم مطابق دستورالعمل الزامات ،معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه پايانه راه دور (RTU)هوايي توزيع شرکت توانير ۹۸/۲۸ عمومي-دو مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۷    واگذاري عمليات نصب و بهينه سازي انشعابات عادي و ديماندي امورهاي جنوب،شمال ، مينودر بصورت دستمزدي به پيمانکار ۹۸/۲۲ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۸    خريد 10دستگاه ترانسفور ماتور کم تلفات 25 کاوآ خريد 20ستگاه ترانسفور ماتور کم تلفات 50 کاوآ خريد 5دستگاه ترانسفور ماتور کم تلفات 75 کاوآ خريد 17ستگاه ترانسفور ماتور کم تلفات 100 کاوآ خريد 10دستگاه ترانسفور ماتور کم تلفات 160 کاوآ خريد 15ستگاه ترانسفور ماتو ۹۸/۲۱ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
۹    خريد 40دستگاه سکسيونر هوايي گازي موتور دار SF6 ۹۸/۲۰ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
۱۰    خريد 600عدد کيلد جدا ساز هوايي (ديسکانکتور) ۹۸/۱۹ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
۱۱    خريد 600اصله پايه بتني 9/400 خريد 600اصله پايه بتني 9/600 خريد 100اصله پايه بتني 9/800 خريد 500اصله پايه بتني 12/400 خريد 300اصله پايه بتني 12/600 خريد 200اصله پايه بتني 12/800 ۹۸/۱۸ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
۱۲    خريد 8 دستگاه تابلوي باراني 100 آمپر خريد 20دستگاه تابلوي باراني 200 آمپر خريد 20 دستگاه تابلوي باراني 400 آمپر خريد 20 دستگاه تابلوي باراني 630 آمپر خريد2 دستگاه تابلوي فشار ضعيف 2500 آمپر خريد 2 دستگاه تابلوي فشار ضعيف 1600 آمپر ۹۸/۱۵(تجديد مناقصه) عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۱۳    خريد 10000 متر کابل 185*1 الومينيوم زره داره 20 کيلو ولت(تجديد مناقصه) ۹۸/۱۳(تجديد مناقصه) عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۱۴    واگذاري عمليات تست وبازرسي ( نظارتي ، موردي و روتين )و اصلاحات پس از تست (روتين و موردي )مشترکين عادي و ديماندي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت دستمزدي به پيمانکار ۱۳۹۸۱۸ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۵    خريد 2500 عدد لامپ 50 وات بخار سديم خريد 7000 عدد لامپ 70 وات بخار سديم خريد 2000 عدد لامپ 150 وات بخار سديم خريد 2000 عدد لامپ 250 وات بخار سديم ۱۳۹۸-۱۶ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۶    خريد 8 دستگاه تابلوي باراني 100 آمپر ، خريد 20 دستگاه تابلوي باراني 200 آمپر، خريد 20 دستگاه تابلوي باراني 400 آمپر ، خريد 20 دستگاه تابلوي باراني 630 آمپر ، خريد2 دستگاه تابلوي فشار ضعيف 2500 آمپر خريد 2 دستگاه تابلوي02.0 ۱۳۹۸-۱۵ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۷    خريد 70000 متر سيم آلومينيوم فولاد 126 روکشدار تک لايه (CC) ۱۳۹۸-۱۴ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۸    خريد 10000 متر کابل 185*1 الومينيوم زره داره 20 کيلو ولت ۱۳۹۸-۱۳ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    تجديد مزايده فروش 35000کيلوگرم سيم مسي اسقاط و 11000کيلوگرم کابل مسي اسقاط ۹۸/۲۵-۹۸/۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲    فروش اقلام اسقاط انبارهاي مرکزي قزوين،آبيک ،البرز،بوئين زهرا ،تاکستان، آوج ۹۸/۲۶ عمومي-يک مرحله اي ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف موضوع فراخوان شماره فراخوان ارائه اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )احداث فندانسيون پست هاي کمپکت و ساختمان پست هاي زميني ۹۸/۲۷/۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )تعميرات وسرويس و تجهيز پست هاي زميني ۹۸/۲۷/۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۳  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )جمع آوري برقهاي غير مجاز ۹۸/۲۷/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )اجراي ارت به صورت مکانيزه و سنتي ۹۸/۲۷/۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۵  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )شاخه زني به روش خط گرم و سرد ۹۸/۲۷/۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
۶  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )اصلاحات ،تست و نصب انشعابات ۹۸/۲۷/۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۷  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )احداث و اصلاحات شبکه توزيع نيروي برق به روش خط گرم ۹۸/۲۷/۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۸  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )اصلاحات شبکه هاي توزيع نيروي برق به روش خط سرد ۹۸/۲۷/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۹  ارزيابي کيفي براي شناسائي پيمانکاران جهت واگذاري پروژه(در حد معاملات متوسط مطابق قانون برگزاري مناقصات )در خصوص احداث شبکه هاي توزيع نيروي برق ۹۸/۲۷/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۰  فراخوان شناسايي مشاور طراحي شبکه هاي توزيع برق ۹۸/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۱  فراخوان شناسايي مشاور براي نظارت بر اجراي پروژهاي سرمايه ايي ۹۸/۲۳