مناقصات و مزایده ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات دانش بنیان
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست مناقصات خرید داخلی
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي ،فني و اداري در حوزه فعاليت شرکت توزيع برق استان قزوين در امور هاي قزوين جنوب ،شمال ،مينودر به پيمانکار ۱۳۹۸-۰۰۷ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
۲  واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي ،فني و اداري در حوزه فعاليت شرکت توزيع برق استان قزوين درحوزه ستادي و امور هاي البرز،محمديه ، آبيک به پيمانکار ۱۳۹۸-۰۰۶ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
۳  واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي ،فني و اداري در حوزه فعاليت شرکت توزيع برق استان قزوين در امور هاي آوج ،بوئين زهرا ،تاکستان به پيمانکار ۱۳۹۸-۰۰۵ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
۴    خريد 1000دستگاه کنتور سه فاز ديجيتال مستقيم و 1000دستگاه کنتور سه فاز ديجيتال مستقيم سه فاز و قاب کنتور ۱۳۹۸-۰۰۴ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۵    خريد 4000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال و 6000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال و قاب کنتور تکفاز ۱۳۹۸-۰۰۳ عمومي-دو مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۶    تجديد مناقصه قرائت کنتور ،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات شهري و روستايي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين در امور هاي البرز ،محمديه و مينودر به پيمانکار تجديد مناقصه ۲/۱۲۹/۹۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
۷    تجديد مناقصه واگذاري امور نقليه حوزه ستادي و امور هاي اجرايي شرکت توزيع برق استان قزوين به پيمانکار تجديد مناقصه ۹۷/۱۳۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
۸    تجديد مناقصه واگذاري فعاليتهاي مرتبط با سيستم يکپارچه در خصوص فروش انرژي (بيلينگ)و خدمات پس از فروش و وصول مطالبات انرژي و انشعاب ،بازرسي و تست لوازم اندازه گيري ،به حساب گيري وجوه حاصل از فروش انرژي ،انشعاب وخدمات پس از فروش به پيمانکار تجديد مناقصه ۹۷/۱۳۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
۹    واگذاري فعاليتهاي مرتبط با سيستم يکپارچه در خصوص فروش انرژي (بيلينگ)و خدمات پس از فروش و وصول مطالبات انرژي و انشعاب ،بازرسي و تست لوازم اندازه گيري ،به حساب گيري وجوه حاصل از فروش انرژي ،انشعاب وخدمات پس از فروش به پيمانکار ۱۳۹۷-۱۳۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۱۰    خريد 60000متر کابل مسي 6*2 و خريد 10،000متر کابل مسي 6*4 ۱۳۹۷-۱۳۳ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۱۱    قرائت کنتور ،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات شهري و روستايي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين در امور هاي آبيک ،تاکستان ،بوئين زهرا و آوج به پيمانکار ۱۳۹۷-۱۲۹-۳ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۲    قرائت کنتور ،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات شهري و روستايي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين در امور هاي البرز ،محمديه و مينودر به پيمانکار ۱۳۹۷-۱۲۹-۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۳    قرائت کنتور ،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات شهري و روستايي مشترکين شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين در امور هاي قزوين جنوب ، قزوين شمال به پيمانکار ۱۳۹۷-۱۲۹/۱ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۴    خريد 6000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال و 6000دستگاه کنتور تکفاز ديجيتال با قاب کنتور ۹۷/۱۲۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۵    فراخوان ارزيابي مشاوران در زمينه مطالعات توليد پراکنده ۱۳۹۷-۰۰۵ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۱۶    فراخوان ارزيابي پيمانکاران سامانه فتوولتاييک ۱۳۹۷-۰۰۳ عمومي-دو مرحله اي ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۷    واگذاري عمليات تست وبازرسي ( نظارتي ، موردي و روتين )و اصلاحات پس از تست (روتين و موردي )مشترکين عادي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت دستمزدي به پيمانکار ۱۳۹۷-۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش 16تن سيم مسي اسقاط و 9 تن سيم مسي نمره 25 و 35(نو) ۱۳۹۸-۰۰۲ عمومي-يک مرحله اي ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲    تجديد مزايده فروش 10تن سيم مسي اسقاط ۱۳۹۷-۰۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۳    فروش 10تن سيم مسي اسقاط ۱۳۹۷-۰۰۴ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹