مناقصات و مزایده ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات دانش بنیان
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست مناقصات خرید داخلی
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    واگذاري عمليات تست وبازرسي ( نظارتي ، موردي و روتين )و اصلاحات پس از تست (روتين و موردي )مشترکين عادي شرکت توزيع برق استان قزوين به صورت دستمزدي به پيمانکار ۱۳۹۷-۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان